iPOS

Software Integrations

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าอย่าง่าย (Inventory Management System) เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการสินค้าสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบโดยโปรแกรมมีหน้าที่หลักคือ บันทึกการรับ-เบิกสินค้า การเคลื่อนย้าย (Transfer Stock) การรับคืนสินค้า (Reverse Return) และรายงานต่างๆที่จะช่วยในการควบคุมปริมาณสินค้า หรือวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อไม่ให้มีมากจนเกินไป ซึ่งส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนที่สูงขึ้น เช่นรายงานสินค้าคงเหลือ รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า รายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นต้น อีกทั้งโปรแกรมยังรองรับการทำงานในหลายๆคลังสินค้าได้โดยสามารถโอนสินค้าไปมาระหว่างคลังสินค้าได้

System Specification

1.สามารถจัดเก็บข้อมูลระบบคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.แก้ไขการจัดการตรวจสอบสินค้าเข้า – ออกจากคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ

3.ตรวจสอบข้อมูลการขายสินค้าแต่ละประเภทได้และสามารถใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจในการสั่งซื้อหรือขายสินค้าแต่ละประเภท

4.สามารถควบคุมต้นทุนสินค้าแต่ละประเภทได้

5.ลดระยะเวลาในการรับ-เบิกสินค้าโดยการนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาใช้

6.ลดของเสีย หรือสินค้าที่ค้างอยู่ภายในคลังสินค้าเป็นเวลานาน

7.สามารถตรวจสอบยอดสินค้าขายดี ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด

8.สามารถแสดงข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า(Product Stock Movement) ได้

9.สามารถแสดงรายการสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน(Stock Balance) และ สินค้าคงเหลือย้อนหลัง (Stock Card) ได้

10.สามารถทำรายการขายผ่านโปรแกรมขายหน้าร้าน (POS) ได้

11.สามารถทำรายการขายในรูปแบบโปรโมชั่น ได้

12.สามารถยกเลิกการขายได้ โดยเป็นการยกเลิกการขายทั้งรายการ

13.สามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ ของข้อมูลลูกค้าได้

14.รองรับการใช้งานระบบสมาชิก สำหรับส่วนลด(%) ในการทำรายการขาย

15.สามารถเพิ่มเติม แก้ไขโปรแกรมให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของลูกค้าได้ตามความเหมาะสมของเงื่อนไขที่ต้องการปรับแก้